Ampliación do prazo das ITE en marcha grazas ao BNG

Ampliación do prazo das ITE en marcha grazas ao BNG

A moción aprobada a proposta do BNG no pleno de decembro pola que se pedía, entre outras cousas, unha ampliación do prazo de realización das ITE xa esta a dar os seus primeiros pasos coa aprobación en Xunta de Goberno Local do 27 de decembro de 2012 desta ampliación.

Esta ampliación responde á proposta do BNG que recolleu as peticións [email protected] veciñ@s de máis tempo para as inspeccións pois a falta de información sobre os prazos e a difícil situación económica que viven Ourense e Galiza dificultou na maior parte dos casos proceder á realización das Inspecións Técnicas no prazo definido na ordenanza correspondente.

En base a isto o BNG propuxo no Pleno de decembro, non só unha ampliación de prazo para as ITE senón a posta en marcha de axudas para a realización das mesmas e incluso das obras que se podan derivar das inspeccións.

Este 27 de decembro aprobouse a ampliación do prazo. O BNG traballará para que o resto de propostas aprobadas en pleno se poñan en marcha na maior brevidade posíbel por parte do goberno municipal

Estos foron os acordos tomados:

ACORDOS

1. Prorrogar ate o 31 de decembro de 2013 o prazo límite para a realización da I.T.E. dos edificios construídos antes de 1911 e obrigados á presentación da mesma.

2.Aprobar unha Ordenanza reguladora das bases polas que se outorgarían axudas ás persoas propietarias ou inquilinas de reducida capacidade económica para a realización das inspeccións técnicas de edificacións.

3.Establecer como criterio xeral de concesión das axudas o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) per cápita da unidade de convivencia e como criterio específico de prioridade a acreditación dos efectos que a crise económica ocasionou nesas unidades de convivencia.

4.Habilitar os fondos necesarios nos orzamentos de 2013 para cubrir estas axudas que alcanzarían nos casos de maior necesidade ata o 50% do importe das facturas realizadas polos técnicos competentes.

5.Estudar a posibilidade de inserir nos orzamentos de 2013 novas axudas para a execución de obras derivadas das inspeccións realizadas con resultado desfavorable.

Grupo Municipal do BNG

Xaneiro 2013

Ampliación do prazo das ITE en marcha grazas ao BNG