Integrar Ourense na rede de Cidades Amigábeis coas Persoas Maiores

Integrar Ourense na rede de Cidades Amigábeis coas Persoas Maiores

Segundo os datos máis recentes publicados polo INE, en Ourense viven 107.597 persoas, das cales 30.998, case o 30%, teñen máis de 60 anos.

A Organización Mundial da Saúde publicou en 2007 unha guía para mellorar a calidade de vida das persoas maiores nos espazos urbanos, promovendo a creación dunha rede mundial de Cidades Amigas das Persoas Maiores. En base aos criterios establecidos por esta organización mundial foronse engadindo cidades á rede ate formar hoxe en día un conxunto de máis dun centenar de urbes de 22 países diferentes.

O BNG, consciente da necesidade de mellorar o habitat urbano que é moitas veces agresivo e discriminatorio cos nosos maiores, considera un compromiso con ese 30% da cidadanía facer de Ourense a primeira cidade do país que se acolla a esta rede, e que sexa recoñecida pola OMS como Cidade Amiga das Persoas Maiores.

Por iso dentro do Consello Municipal das Persoas Maiores, o BNG promoveu a creación dun grupo de traballo con este obxectivo concreto e na última reunión, as persoas que ali nos reunimos creímos acaído dar o seguite paso na formalización de este proxecto comunitario e participativo, solicitando ao Pleno do Concello a adscripción da nosa cidade a esta rede, para que Ourense sexa unha cidade máis favorable ás necesidades das persoas de maior idade.

Para adherirse á rede débense de cumprir unha serie de premisas e establecer un acordo político e cidadán que leve á mellora continua da cidade en oito ámbitos específicos: Espazos ao aire libre e edificios; transporte; servizos sociais e de saúde; redes e apoio social; empleo e participación; vivenda; respeto e inclusión social; e comunicación e información.

Na primeira fase creanse os mecanismos para lograr a participación en todo o proceso das persoas maiores, pois o éxito da iniciativa depende do seu grao de participación directa, despois son estas persoas as que voluntariamente avalían a adaptación da cidade as súas necesidades e en función deste exame feito pola cidadanía formúlase un plan trienal de actuación para toda a cidade que resolva as dificultades atopadas, xerando unha serie de indicadores para o seguimento do proceso. O plan de acción é entón presentado a OMS para súa certificación e a definitiva inserción da cidade na rede.

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Solicitar a integración de Ourense na Rede de Cidades Amigas das Persoas Maiores da Organización Mundial da Saúde.

Ourense, 31 xaneiro de 2013

Integrar Ourense na rede de Cidades Amigábeis coas Persoas Maiores